• Vyhledávání
  • Pro partnery
  • Jméno:
    Heslo:

Informace

 
                    
FUNKCE LISTINY SLUŽEB
(Jde o překlad materiálu který zpracoval v projektu "Enterprise" italský partner
a poskytl k dispozici při pracovním setkání TCA)
 Co je to listina služeb? 
Listina služeb je dohoda napsaná v souladu s klienty a ohledně služeb poskytovaných „Enterprise“.
S pomocí této listiny služeb má „Enterprise“ zájem poskytovat služby odpovídající základním principům a právům starých lidí a dělat služby více odpovídající potřebám klientů.
S listinou služeb si klienti a jejich příbuzní mohou ověřovat zda „Enterprise“ poskytuje služby a respektuje úkoly i závazky nebo nikoliv.
 
K čemu slouží listina služeb?
Zaručit pocit pohody a kvality každodenního života starých lidí, rozvíjet iniciativu a zvyšovat hodnotu v souladu s dostupnými zdroji.
Chránit práva starých lidí. Poskytovat cestu a nástroje ke kontrole angažovanosti.
 
Komu je listina služeb určena?
Lidem kteří bydlí v domovech důchodců i jejich příbuzným.
Potenciálním klientům.
Lidem kteří zde pracují a zajišťují služby administrátorům.
 
Co listina služeb obsahuje?
Popisuje strukturu, zaměstnance, kvalifikaci lidí kteří zde pracují a jejich vlastní funkce.
Obsahuje standardy kvality poskytovaných služeb.
Popisuje projekty pro zlepšování kvality služeb.
Identifikuje nástroje chránící klienty.
 
 
Jak používat listinu služeb? 
1) Pokud klienti nebo jejich příbuzní zjistí, že úkoly nebo jednání personálu není naplněno tak jak předpokládá tento dokument, mohou uplatnit svá práva formou stížnosti která musí být podána podle instrukce obsažené v příloze b;
2) Každá připomínka (informace, rada, stížnost, viz příloha c) nebo návrh pro zlepšení listiny služeb budou předány vedoucí sestře a pečlivě analyzovány v souladu se směrnicemi.
 
 
 
 
 
LISTINA PRÁV STARÝCH LIDÍ

Úvod
Staří lidé jsou dědictvím společnosti, reprezentují kulturní paměť populace a také aktivní lidské zdroje, podíl na energii a zkušenostech které mohou být využity společností. Tato nová role vyplynula z výsledků sociálních a klinických studií a stále se zvyšuje počet starých lidí kteří jsou v dobrém zdravotním stavu. Nicméně v některých případech jsou staří lidé křehcí a to jak psychicky tak i fyzicky, takže potřebují ochranu pokud jde o jejich důstojnost a práva.
To znamená, že společnost by měla definovat a respektovat jejich práva a povinnosti. Především je důležité aplikovat určitou politiku umožňující starým lidem hrát aktivní roli ve společnosti, podporující participaci ve společnosti a občanský a kulturní život v komunitě.

Taková listina má za cíl směřovat akce a intervence na pomoc starým lidem jako občanům a také jako členům:
- Institucí které realizují hodnotu pro veřejnost (nemocnice, stacionáře, dopravní služby a další nabídka veřejných nebo soukromých služeb orientovaných na osobu)
- Informační agentury a masmedia
- Rodiny a sociální organizace

V této listině chceme připomenout základní principy práva v Itálii:
- Princip „sociální spravedlnosti“ čl. 3 italské ústavy který říká, že Republika musí eliminovat ekonomické a sociální překážky znemožňující rozvoj občanů (....)
- Princip „solidarity“ čl. 2 italské ústavy říká že Republika musí uznávat a chránit lidská práva (....)
- Princip „zdraví“ čl. 32 italské ústavy říká, že republika musí chránit lidské zdraví jako právo jednotlivce (....) Navíc podle WHO je zdraví stav fyzické, psychické a sociální rovnováhy (Alma Alta, 1978) a zdůraznění zdraví se stává opravdu důležitým (Ottawa, 1986).

Práva a povinnosti ve vztahu ke starým lidem
Občan má práva vyjádřena v zákonech a Listina práv by měl zdůraznit vyjádření a respektování těchto práv a také sociální politiky.

Občan má právo:
- Rozvíjet a chránit jeho/její práva a svobodu
- Chránit a respektovat jeho/její názory a smýšlení
- Chránit jeho/její sociální chování
- Chránit jeho svobodu vybrat si kde chce žít
- Být chráněn a být s ním nakládáno v prostředí zaručujícím jeho regeneraci.
- Žít s kýmkoliv koho má rád/a.
- Mít sociální život.
- Mít možnost k vyjádření jeho/jejich postojů a tvořivosti
- Být chráněn před fyzickým a morálním násilím.
- Chránit jeho/její důstojnost, i v případě, že on/ona ztratila částečně nebo úplně svoji autonomii

Společnost a instituce mají následující povinnosti:
- Respektovat individualitu starých lidí, zjišťovat jejich potřeby a realizovat akce (intervence) které garantují kvalitu jejich života.
- Respektovat názory a smýšlení a to i když jsou v kontrastu s moderními ideály (....)
- Respektovat způsob života starých lidí v souladu s pravidly komunity (...)
- Respektovat svobodný výběr starých lidí a nechat je žít doma a přitom zajišťovat podporu k ochraně jejich způsobu života.
- Chránit a pečovat o staré lidi doma jestliže je to možné, zajišťovat jakoukoliv péči a sociální asistenci k obnovení funkcí které jsou poškozeny. V každém případě mají právo být hospitalizování – jestliže je to nezbytné – pro péči a rehabilitaci.
- Nechat žít staré lidi společně s jejich příbuznými a podporovat posledně jmenované.
- Vyvarovat se izolace která zabraňuje starým lidem v interakci s ostatními.
- Dávat starým lidem možnost chránit jejich vlastní postoje a vyjadřovat jejich pocity.
- Chránit staré lidi před týráním
- Podporovat staré lidi a vytvářet prostředí které respektuje a chrání jejich důstojnost a to i v obtížných situacích.

Ochrana vyjádřených práv:
Vytváření, rozvoj a posilování podmínek stimuluje celou řadu subjektů k pomoci starým lidem (....). Nyní ochrana starých lidí závisí na rozhodnutích na sociálním a politickém poli. Ta jsou důležitá jako nástroje garantující sociální a politický výběr: Kancelář Veřejné Ochrany a Kancelář pracující s Veřejností jsou dva orgány zajišťující práva lidí kteří potřebují pomoc a asistenci, zvláště staří lidé (....).

Seznam služeb pro staré lidi – Staří lidé mají právo:
- Být respektováni jako individuality, být oslovováni jejich vlastními jmény nebo s využitím zdvořilých výrazů.
- Být podporováni jedním z příbuzných který spolupracuje se službami nebo asistencí.
- Dostávat asistenci respektující klid a odpočinek.
- Mít jídlo vsedě u stolu a být respektován s přihlédnutím k jeho/jejím zvyklostem.
- Mít asistenci bezprostředně po toaletě nebo výměně prádla jestliže/kdy je to potřebné.
- Použít toalety i přestože mají motorické potíže.
- Být informován o zákrocích které se týkají jejich těla (léky, mytí)
- Naslouchat jim i přesto, že mohou mluvit příliš.
- Dostat odpovídající odpověď na otázku kterou položí.
- Využívat péči a terapii.
- Být respektována jejich důstojnost
- Dostávat pomoc při jídle a osobní hygieně
- Být brán jako „osoba“/“individualita“ bez užívání výrazů jako „je mimo“, „arteriosklerotik“, „terminálně nemocný pacient“, „fyzická troska“.
- Být respektováni a nebýt vysmíváni pro jejich psychický nebo fyzický handicap.
- Mít právo výběru kde chtějí žít.
- Dostávat asistenci a být v podmínkách zajišťujících obnovu jejich funkcí.
- Žít s kýmkoliv chtějí.
- Mít společenský život.
- Vyjadřovat své osobní postoje, originalitu a kreativitu.
- Být chráněni proti jakémukoliv psychickému/fyzickému násilí.
- Užívat si své osobní důstojnosti a hodnoty a to i v případě částečné nebo úplné ztráty jejich autonomie a soběstačnosti.
 
 
 
 
 
 
 
DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ DOMÁCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(Jde o překlad materiálu který zpracoval v projektu „Enterprise“ italský partner
a poskytl k dispozici při pracovním setkání TCA)
 
 
Dotazník je určen jako nástroj k lepšímu porozumění potřebám našich klientů a úrovni jejich spokojenosti pokud jde o poskytované služby nebo pokud jde o služby které byly poskytované na úseku domácí sociální péče. To je důvod proč Vás žádáme o laskavé zodpovězení následujících otázek a vyjádření Vaší úrovně spokojenosti s poskytovanými sociálními službami na základě Vašich osobních zkušeností.
Všechny informace a doporučení která od Vás získáme budou užitečným příspěvkem pro zlepšení kvality našich služeb.
Děkujeme Vám předem za spolupráci.
 
Osobní data příjemce služby
 
Jméno: ______________________            Příjmení: __________________________________
 
Věk ______
 
V případě, že dotazník nemohl vyplnit sám příjemce sociální služby, označte prosím osobu která ve vyplnění pomáhala
 
 
Příbuzný            o            (Upřesněte příbuzenský poměr _______________________________)
Přítel(kyně)            o         
Jiný                  o            (Uveďte _________________________________________________)
 
Věk:
           
            Do 18 let        o                                  od 61 do 70   o
            od 18 do 30   o                                  od 71 do 80   o
            od 31 do 40   o                                  od 81 do 85   o
            od 41 do 50   o                                  nad 85             o
            od 51 do 60   o
 
Kvalifikace:
            Základní vzdělání                      o                      Gymnázium       o
            Vyučen                                    o                      Bakalářské       o
            Odborná střední škola             o                      Magisterské     o
            Jiné univerzitní                     o
 
Zaměstnání:
            Zaměstnaný                             o                      Důchodce        o
            Nezaměstnaný                        o                      Student            o
Žena v domácnosti                o
 
 1. Kterou ze všech poskytovaných služeb nejčastěji využíváte
Druh poskytované služby
 
 
Pomoc při vedení domácnosti a úklidu
 
 
Pomoc klientovi s hygienou a péče
 
 
Jídlo donášené do domu.(nakupované jídlo)
 
 
Dělat někomu společnost, úklid, výměna prádla.
 
 
Vyřizování záležitostí
(vyřizování pošty, placení účtů apod.)
 
 
Morální a psychologická podpora
(Návštěva sociálního pracovníka)
 
 
Ošetřování
 
 
Rehabilitace
 
 
 
Sociální služby a služby využívané při odpočinku ve volném čase
Druh poskytované služby
 
 
Podpora při turistice
 
 
Doprovod do rekreačního zařízení
 
 
Asistence během pobytu v nemocnici
 
 
Domácí kadeřník
 
 
Rozvíjení sousedských vztahů
 
 
Občanský servis
 
 
Podílení se na výstavách k udržení tradic (rukodělné výrobky)
 
 
Podílení se na setkáních při oslavách (Velikonoce, Vánoce)
 
 
 
2. Označte stupeň Vaší spokojenosti s každou službou kterou jste využili
Druh poskytované služby
Velmi
Spoko
jen/a
Spoko
jen/a
Nepříliš
Spoko
jen/a
Nespo
kojen/a
Pomoc v domácnosti a úklid
 
 
 
 
Pomoc klientovi s hygienou a péče
 
 
 
 
Jídlo donášené do domu.(nakupované jídlo)
 
 
 
 
Dělat někomu společnost, úklid, výměna prádla.
 
 
 
 
Vyřizování záležitostí
(vyřizování pošty, placení účtů apod.)
 
 
 
 
Morální a psychologická podpora
(Návštěva sociálního pracovníka)
 
 
 
 
Ošetřování
 
 
 
 
Rehabilitace
 
 
 
 
Aktivity sociální a odpočinek ve volném čase
--------
--------
----------
---------
Podpora při turistice
 
 
 
 
Doprovod do rekreačního zařízení
 
 
 
 
Asistence během pobytu v nemocnici
 
 
 
 
Domácí kadeřník
 
 
 
 
Rozvíjení sousedských vztahů
 
 
 
 
Občanský servis
 
 
 
 
Podílení se na výstavách k udržení tradic (rukodělné výrobky)
 
 
 
 
Podílení se na setkáních při oslavách /Velikonoce, Vánoce)
 
 
 
 
3. Kteří pracovníci obvykle docházejí k Vám domů.
Označte, zda jde o více pracovníků poskytující stejné služby.
 
Profese sociálního pracovníka
Ano
Ne
Počet
Ošetřovatel/ka
 
 
 
Sociální pracovník
 
 
 
Fyzioterapeut
 
 
 
Pomoc v domácnosti
 
 
 
Kadeřník
 
 
 
Občanský sevis
 
 
 
Řidič
 
 
 
Osoba vyřizující různé záležitosti
 
 
 
 
4. Jak hodnotíte chování sociální pracovníka pokud jde o přívětivost a laskavost?
Jestliže jste se setkali s více pracovníky stejné profese ohodnoťte prosím každého z nich.
 
Profese
Velmi
přívětivý
Dostatečně
přívětivý
Nepříliš
Přívětivý
Nepřívětivý
Ošetřovatel/ka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální pracovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzioterapeut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc v domácnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadeřník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanský servis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řidič
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizování různých záležitostí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Jak hodnotíte chování pracovníka pokud jde o jeho/její pozornost k Vašim potřebám?
Jestliže jste se setkali s více pracovníky stejné profese ohodnoťte prosím každého z nich.
 
 
Profese
Velmi
Přívětivý
Dostatečně
Přívětivý
Nepříliš
Přívětivý
Nepřívětivý
Ošetřévatel/ka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální pracovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzioterapeut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc v domácnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadeřník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanský servis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řidič
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizování různých záležitostí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Jak hodnotíte postoj pracovníka pokud jde o informace o zdravotních službách?
Jestliže jste se setkali s více pracovníky stejné profese ohodnoťte prosím každého z nich.
 
 
Profese
Velmi
dobrý
Dostatečný
 
Nepříliš
dobrý
Nedostatečný
Ošetřévatel/ka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální pracovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzioterapeut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc v domácnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadeřník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanský servis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řidič
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizování různých záležitostí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Jak hodnotíte pracovníka pokud jde o jeho/její profesionalitu? (Znalosti, dovednosti.)
Jestliže jste se setkali s více pracovníky stejné profese ohodnoťte prosím každého z nich.
 
 
Profese
Velmi
dobré
Dostatečné
 
Nepříliš
dobré
Nedostatečné
Ošetřévatel/ka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální pracovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzioterapeut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc v domácnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadeřník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanský servis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řidič
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizování různých záležitostí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Jak hodnotíte pracovníky naší firmy pokud jde o úroveň služeb které Vám poskytují?
Jestliže jste se setkali s více pracovníky stejné profese ohodnoťte prosím každého z nich.
 
 
Profese
Velmi
dobré
Dostatečné
 
Nepříliš
dobré
Nespokojený
Ošetřévatel/ka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální pracovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzioterapeut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc v domácnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadeřník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanský servis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řidič
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizování různých záležitostí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Respektuje pracovník přicházející k Vám domů Vaše soukromí
(Ovlivňování se záležitostmi rodiny, mlčenlivost o záležitostech rodiny, slušnost, taktnost.
 
                        Nedostatečně                        o
                        Částečně                                  o
                        Dostečně                                  o
                        Velmi dobře                        o
 
6. Odpovídá časový program pracovníka Vašim potřebám?
Nedostatečně o               Částečně o               Dostatečně o               Velmi dobře o
 
7. Jak posuzujete četnost návštěv pracovníka u Vás doma?
                        Neuspokojivé                          o             
                        Částečně uspokojivé                         o               
                        Dostatečně uspokojivé                         o
                        Velmi spokojen/a                         o
 
8. Během plánované služby u Vás dodržuje pracovník časový plán?
Nikdy o               Občas o               Často o               Vždycky o
 
 
9. Jak hodnotíte svůj vztah s Vaším domácím asistentem?
                        Neuspokojivé                          o             
                        Částečně uspokojivé                         o              
                        Dostatečně uspokojivé                         o
                        Velmi spokojen/a                         o
 
 
10. Myslíte, že činnost našeho „Střediska Domácí Péče“ měla pozitivní vliv na Vaše zdravotní podmínky a na podmínky Vaší rodiny.
Ano o                                    Ne o
 
 
10.1. Pokud jste v předchozím bodu odpověděli „Ne“ napište proč.
 
......................................................................................................
 
......................................................................................................
 
11. Myslíte, že „Středisko Domácí Péče“ je užitečné?
Není užitečné o          Málo užitečné o          Dostatečně užitečné o          Velmi užitečné o
 
12. Jste spokojen/a s nabízenými službami? (Zaškrtněte číslo od jedné do 10. 10 znamená, že jste plně spokojeni, číslo 6 je průměrná úroveň spokojenosti a číslo 1 vyjadřuje úplnou nespokojenost.
 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
 
 
13. Pokud Jste zaškrtli číslici menší než 6, napište prosím proč.
 
......................................................................................................
 
......................................................................................................
 
......................................................................................................
 
 
14. Kterou ze služeb které „Středisko Domácí Péče“ neposkytuje a nebo které vy nevyužíváte, byste měli rádi k dispozici doma?
 
Druh služby kterou bych rád využíval/a
 
 
 
 
15. Co byste navrhli pro zlepšení služeb „Střediska Domácí Péče“?
 
......................................................................................................
 
......................................................................................................
 
......................................................................................................
 
......................................................................................................